1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

2. PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM VẨU

GIÁ PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM

( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )