1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

2. PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM VẨU

GIÁ PHẪU THUẬT HÀM HÔ MÓM

( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

Tham khảo link nguồn về điều trị phẫu thuật hàm hô qua link : http://phauthuatkhuonmat.org/phau-thuat-ham-ho/